کمونیسم رفت، ما ماندیم و حتی خندیدیم

How we survived communism and Even laughed

مترجم: رویا رضوانی
ناشر: گمان
سال انتشار: ۱۳۹۳
دسته: فلسفه
صفحات: ۲۸۲ صفحه
قیمت: -
شابک: -

معرفی کتاب

هنوز معرفی برای این کتاب در قفسه درج نشده است!