دیوید فرامکین

David Fromkin

پیشه: مورخ و نویسنده
ملیت: آمریکا
تاریخ تولد: ۱۹۳۲
فوت: -
آثار دیوید فرامکین