ترومن کاپوتی

Truman Capote

پیشه: نویسنده
ملیت: آمریکا
تاریخ تولد: ۳۰ سپتامبر ۱۹۲۴
فوت: ۲۵ اوت ۱۹۸۴
آثار ترومن کاپوتی