سمیه آقاجانی
پیشه: مترجم
ملیت: ایران
تاریخ تولد: ۱۳۶۰
فوت: -
آثار سمیه آقاجانی