گئورگی ولادیموف

Georgi Vladimov

پیشه: نویسنده، ویراستار
ملیت: اوکراینی (در دوران شوروی)
تاریخ تولد: ۱۹۳۱
فوت: ۲۰۰۳
آثار گئورگی ولادیموف