محمد ابراهیم فتاحی
پیشه: مترجم
ملیت: ایرانی
تاریخ تولد: ۱۳۴۵
فوت: -
آثار محمد ابراهیم فتاحی