ماریو بارگاس یوسا
پیشه: -
ملیت: -
تاریخ تولد: -
فوت: -
آثار ماریو بارگاس یوسا